ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Warsztaty po Ignysiu 2.2

Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN w programie  Kultura Ludowa i Tradycyjna - "Mistrz Tradycji"

ignys.jpgIstotom zadania jest  prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza”(przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa.

W tym roku Fundacja Dudziarz.eu z dumą informuje, że otrzymała dofinansowanie w trybie trzyletnim i zadanie będzie kontynuowane w sposób ciągły - cykliczny przez trzy kolejne lata tj. 2022, 2023, 2024

Realizacja zadania jest odpowiedzią na chęć zachowania i uchronienia od zapomnienia, jednej z głównych i piękniejszych tradycji regionu jaką jest gra na dudach i skrzypcach podwiązanych. Realizacja warsztatów pozwoli na zachowanie ciągłości tradycji oraz dalszy rozwój kapeli dudziarskiej Ignysie, a także na zachowanie pamięci o Mistrzu Edwardzie Ignysiu, wieloletnim nauczycielu gry na dudach i skrzypcach podwiązanych w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Z założenia dzisiejsi uczniowie staną się przekaźnikami tradycji dudziarskiego muzykowania. Warsztaty te są całkowicie bezpłatne i skierowane do członków kapeli założonej w 1984 roku i prowadzonej prze Edwarda Ignysia aż do jego śmierci. W rezultacie uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczne umiejętności gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych ( w zależności od stopnia zaawansowania) oraz będą koncertować promując rodzimy folklor i dziedzictwo kulturowe swoich Małych Ojczyzn. Tradycja dudziarska zostanie zachowana i kontynuowana przez depozytariuszy młodego pokolenia. Cykl spotkań z kapelą dudziarską i żywym folklorem pozwoli na przedstawienie osiągnięć i znaczenia leszczyńskiego folkloru dla mieszkańców i lokalnej społeczności – głównie dzieci i młodzieży.  Wzrośnie świadomość mieszkańców Leszna w zakresie regionalnej kultury ludowej. Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Dudziarska jest jedną z pierwszych „szkół” tradycji w Polsce. W tym roku minie 39 lat nieprzerwanej jej działalności. Realizatorem i pomysłodawcą kontynuacji działań zapoczątkowanych 38lat temu jest Fundacja „Dudziarz.eu” – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie. Celem zadania jest pokazanie dzieciom naszych regionalnych instrumentów i pokazanie regionu, w którym żyją, umocnienie tożsamości regionalnej i wielkopolskich korzeni. Zapoznanie się z tradycyjnym wielkopolskim repertuarem ludowym oraz instrumentarium, a także elementami stroju ludowego. Mamy nadzieję, że poprzez nasze działania wzbudzimy zainteresowanie folklorem i pozyskamy nowych członków kapeli dudziarskiej.
Zadanie ściśle nawiązuje do lokalnej tradycji, miejsca i grupy oraz jest ważne z punktu widzenia na międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności. Brak kontynuacji tego typu działań w przyszłości spowoduje realne zagrożenie zaniku unikatowej gry na dudach wielkopolskich oraz ich charakterystycznego brzmienia i maniery wykonawczej dudziarza. 
Zadanie skierowane jest do konkretnej społeczności lokalnej i wpisuje się w zakres działań zgodnych z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dowodem na to jest wpis Tradycji Dudziarskich Wielkopolski na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poprzez pamięć o Mistrzu Edwardzie Ignysiu propagujemy postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej i tożsamości
narodowej oraz poznajemy i uczymy szacunku i tolerancji dla kultury i tradycji. Niezbędna i nieoceniona okazała się również unikatowa wiedza i doświadczenie jakim dysponuje Fundacja Dudziarz.eu w organizacji podobnych przedsięwzięć kulturalnych. Wykorzystaliśmy swoje umiejętności w celu kompetentnego, w pełni przygotowanego, zaangażowanego i profesjonalnego zrealizowania zadania.

W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 240 godzin warsztatów nauki gry na dudach i skrzypcach podwiązanych w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Warsztaty będą przeprowadzane 8 razy w miesiącu po 2,5 godziny. Obejmą szkolenie obecnych i nowych członków Kapeli dudziarskiej Ignysie.
Odbędą się także działania mające na celu promocję zadania oraz kultury i tradycji dudziarskich regionu leszczyńskiego poprzez pokazy dla lokalnej społeczności, występy kapeli, w tym głównie na leszczyńskich imprezach plenerowych. W czasie trwania zadania odbędzie się 5 takich pokazów/spotkań.
Jednocześnie powstała dokumentacja filmowa/zdjęciowa z realizacji zadania. Szkolenia dzieci rozpoczynających naukę gry na dudach i skrzypcach podwiązanych obejmie: zapoznanie się z instrumentami i zasadami ich działania; budowę instrumentów, techniki gry na instrumentach; naukę podwiązywania skrzypiec i stroju dud; podstawy i teorię muzyki; naukę pięciolinii; ćwiczenia na pustych strunach i ćwiczenia z nut, nauka prostych utworów, przyswajanie nowych melodii i wzbogacanie repertuaru. Program szkoleniowy grupy średnio-zaawansowanej obejmie: techniki gry na dudach, naukę strojenia instrumentów, dźwięki, nuty i pauzy; dalsze poszerzenie repertuaru; doskonalenie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności.
Ponadto uczestnicy szkolenia doskonalić będą swoje umiejętności w zakresie praktycznej nauki gry na instrumentach do tańca i śpiewu. Zajęcia szkoleniowe obejmą także przygotowanie do występów/pokazów, konkursów i turniejów. Podczas tych prezentacji nastąpi promocja zadania i tradycji dudziarskich, jednocześnie mają one na celu pozyskanie nowych członków kapeli. Program przeprowadzenia warsztatów dudziarskich będzie się opierał na publikacjach wydanych przez Edwarda Ignysia w latach `96 i `97 pt. "Śpiewki dudziarskie z leszczyńskiego", "Śpiewki Dudziarskie z Gostyńskiego i Rawickiego".

Ignys_leszno.jpg                                      Ignys_gost_raw.jpg

  

MOK2.jpg

 

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie - współorganizator i partner w realizacji zadania.

 

  
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury -  państwowego funduszu celowego"