ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Michał Umławski

Daria Andrzejewska

Barbara Leśna

Magdalena Wojciechowska

Monika Pawlak

Natalia Kaźmierczak

STATUT

FUNDACJI „DUDZIARZ.EU”

– WIELKOPOLSKIE KAPELE DUDZIARSKIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

 

§1

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie” i zwana jest w dalszej treści statutu „Fundacją”.

Została ustanowiona przez Michała Umławskiego zwanego dalej fundatorem, w dniu 16.10.2013 r.  aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Ryszardem Stawowym w kancelarii notarialnej w Lesznie, ul. Dąbrowskiego 2a, za numerem repertorium: 12086/2013 r.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j.Dz.U.z 1991 roku, nr 46, poz.203, z późn.zm.). , oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Fundacji oraz używanie symbolu graficznego jest prawnie zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji. 

 

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno, gmina Leszno, powiat leszczyński w województwie Wielkopolskim.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych fundacja może prowadzić działalność w kraju

i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami

a w szczególności we współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego.

 1. Dla realizacji działań statutowych fundacja może tworzyć odziały i filie.
 2. Fundacja może przystępować do spółek oraz podmiotów o innych formach prawnych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji

o podobnych celach i działaniach.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6a

 1. Dla osób szczególnie zasłużonych dla działalności Fundacji i realizowania jej celów, Fundacja może nadawać tytuły Członka Honorowego Fundacji.
 2. Członek Honorowy Fundacji może uczestniczyć z głosem opiniodawczym i doradczym w posiedzeniach Zarządu i Rady Fundacji.
 3. Członek Honorowy Fundacji może uzyskać dofinansowanie z Fundacji na wykonywanie działań związanych z celami realizowanymi przez Fundację.

 

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem; „Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie” oraz z wizerunkiem instrumentów ludowych (dud i skrzypiec).

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§8

Fundacja została powołana w celu:

 1. prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony, podtrzymywania, ożywiania, i prezentowania kultury i tradycji ojczystej, oryginalnego dziedzictwa kulturowego MAŁYCH  OJCZYZN  w regionie południowo-zachodniej Wielkopolski – wsi, małych miast i gmin – miejsc urodzenia, zamieszkiwania i aktywności życiowej.
 2. ożywiania i  pobudzania sił kulturotwórczych różnych środowisk w MAŁYCH OJCZYZNACH  południowo-zachodniej  Wielkopolski  do rozpoznawania własnych tradycji i podejmowania inicjatyw w celu ich prezentowania i kultywowania.

Wspierania ruchów społecznych i kulturalnych w lokalnych i regionalnych środowiskach

MAŁYCH  OJCZYZN  w podejmowaniu i realizacji praktycznych przedsięwzięć

służących podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa kulturalnego i współpracowania z takimi

ruchami.

 1. uczestniczenia poprzez zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne a także bezpośrednie uczestnictwo w projektach, programach, przedsięwzięciach, konferencjach, imprezach, etc - zarówno krajowych jak i zagranicznych – podejmowanych, realizowanych i prowadzonych dla inspirowania, realizowania i osiągania celów, o których mowa w punktach 1 i 2 w innych regionach Polski, Europy i świata.

§8a

Do głównych celów Fundacji należy również ochrona przed utratą i przepadkiem zanikającej już w południowo-zachodniej Wielkopolsce tradycji muzykowania kapel dudziarskich, gry na DUDACH WIELKOPOLSKICH  i  SKRZYPCACH  PODWIĄZANYCH a także ochrona pokoleniowego przekazywania umiejętności budowania  (konstruowania) tego tradycyjnego dla MAŁYCH  OJCZYZN tego regionu instrumentu.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracowanie w różnych formach z  jednostkami samorządu terytorialnego, z lokalnymi

i regionalnymi przedstawicielami władzy i administracji, z organami władzy samorządowej, z instytucjami kultury i twórcami kultury oraz  artystami, a także z  podmiotami zajmującymi się edukacją i wychowaniem  dzieci i młodzieży  -  w formie inicjowania, podejmowania i realizowania praktycznych (konkretnych) działań w zakresie i w sposób prowadzący  do realizacji celów fundacji.

 1. przekazywanie w różnych formach i za pomocą różnych środków komunikacji (również za pomocą internetu) wiedzy kulturoznawczej, etnograficznej, etnologicznej i folklorystycznej dotyczącej kultury ludowej, dziedzictwa kulturalnego, dziedzictwa regionalnego i rodzimych tradycji.
 2. opracowywanie projektów programów i przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów fundacji  a także propagujących te cele oraz opracowywanie dokumentacji przygotowawczej i realizacyjnej tych projektów, programów i przedsięwzięć a także uczestnictwo w ich przygotowaniu i realizacji.
 3. udzielanie konsultacji  i poradnictwa dla podmiotów realizujących działalność kulturotwórczą w obszarze MAŁYCH OJCZYZN, w celu wzbogacenia realizowanych przez te podmioty inicjatyw o wartości będące owocami (wytworami) kultury rodzimej, miejscowej i regionalnej. Czuwanie nad tzw. ”czystością” przekazu kulturowego.
 4. organizowanie imprez, w tym imprez masowych, odczytów, konferencji, warsztatów, wystaw, happeningów, koncertów, spektakli, etc. - propagujących działalność fundacji i realizowane przez nią cele.
 5. organizowanie, finansowanie i prowadzenie  działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji a także innych form działalności prowadzących do realizacji celów Fundacji.
 6. współpracowanie z instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, etc, o podobnych celach, w kraju i za granicą, zwłaszcza w Europie  - w różnorodnych formach, zwłaszcza poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć a także poprzez wymianę informacji wiedzy i doświadczeń.
 7. przyznawanie nagród i  wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych dla realizacji celów statutowych Fundacji a także dla osób wyróżniających się w działalności wspieranej przez Fundację – w szczególności dla dzieci i młodzieży, dla członków kapel dudziarskich i twórców ludowych.
 8. Prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej  a także edukacyjnej i wychowawczej dla realizacji i upowszechniania celów statutowych – prowadzenie grup i zespołów artystycznych (kapel, zespołów i grup tanecznych, teatralnych, muzycznych, chórów, etc), szkół działalności kulturalnej, etnograficznej, etnomuzykologicznej i folklorystycznej.
 9. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkółek i warsztatów umiejętności gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych a także budowy i konstruowania tego instrumentu.
 10. Pozyskiwanie środków i funduszy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach, organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz Fundacji.

§9a

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r., Nr 96, poz.873)
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.
 3. Działalność prowadzona przez fundację nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, z której dochód będzie służył realizacji statutowych celów Fundacji.ROZDZIAŁ III

Organy i sposób zorganizowania fundacji

§10

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może powołać organ nadzoru w postaci Rady Fundacji, który nie jest obligatoryjnym organem władzy.
 3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji i otrzymywać zapłatę/wynagrodzenie.
 4. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z udziałem w pracach Rady.

§11

 1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba , że Statut stanowi inaczej.
 2. Każdemu członkowi organu przysługuje jeden głos.
 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
 1. a) bezwzględnej większości głosów – należy przez to rozumieć liczbę głosów większą niż połowa członków organu, według określonego postanowieniami Statutu składu organu na dzień powzięcia uchwały
 1. b) zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć większość głosów oddanych, głosami oddanymi są głosy za i przeciw

Zarząd Fundacji

§12

 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzająco – wykonawczym.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób powoływanych na czas nieoznaczony, przez Fundatora.
 3. Z mocy Statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator , pełniąc funkcję  Zarządu Fundacji i Prezesa Zarządu.
 4. Następnych członków Zarządu, dla rozszerzenia składu Zarządu lub na miejsce osób które przestały pełnić tą funkcję , powołuje swą decyzją Zarząd, na posiedzeniu Zarządu, w formie uchwały.
 5. Przy Zarządzie dwuosobowym Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu i  Wiceprezesa Zarządu
 6. Przy Zarządzie trzyosobowym Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu , Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
 7. Członkiem Zarządu  (osobą wchodzącą w skład Zarządu) nie może być osoba prawna.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie (osoby wchodzące w skład Zarządu) mogą być odwołani przez Fundatora.
 9. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek odwołania przez Fundatora a także wskutek zrzeczenia się mandatu, śmierci, całkowitego ubezwłasnowolnienia,

skazania za przestępstwo umyślne w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbywania kary pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 9 miesięcy a także wskutek długotrwałej (nie mniej niż 9 m-cy) bierności w wykonywaniu obowiązków członka Zarządu, nie podejmowania i nie wykonywania tych obowiązków, nie uczestniczenia w pracach Zarządu  -  niezależnie od  przyczyn tego stanu rzeczy.

 1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu wskutek odwołania  albo wygaśnięcia mandatu – Zarząd pełni swe funkcje w pomniejszonym składzie  do czasu uzupełnienia składu Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu dwu lub trzyosobowego, podejmuje on swoje decyzje na posiedzeniach Zarządu, kolegialnie, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku Zarządu dwuosobowego, w razie wystąpienia równej ilości głosów ZA i PRZECIW w głosowaniu nad podjęciem decyzji Zarządu – decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§13

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
 1. a) uchwalanie planów działania i planów finansowych
 1. b) uchwalanie regulaminów i wewnętrznych procedur Fundacji, z wyjątkami określonymi statutem
 1. c) zarządzanie majątkiem i funduszami, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, przydziałów, subwencji i dotacji, pozyskiwanie środków i aktywów z funduszów i źródeł zewnętrznych, pozyskiwanie tzw. środków unijnych, etc.
 1. d) ustalanie zasad i wielkości zatrudniania w Fundacji a także zasad i wysokości wynagradzania pracowników Fundacji.
 1. e) zawieranie umów w imieniu Fundacji, składanie oświadczeń woli, dokonywanie czynności prawnych w imieniu Fundacji w sposób określony w paragrafie 14.
 1. f) określanie szczegółowego trybu i zasad swojego funkcjonowania w Regulaminie Zarządu.
 1. g) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, przekształceń organizacyjno-prawnych , połączenia się fundacji z innymi podmiotami, zmiany statusu organizacyjno - prawnego, postawienia Fundacji w stan upadłości a także w stan likwidacji
 1. Zarząd co roku, do dnia 30 września przedkłada Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, co nie dotyczy sytuacji, w której Zarząd jest jednoosobowy a jego funkcje sprawuje Fundator.
 1. Zarząd może powoływać swoich pełnomocników do kierowania konkretnymi sprawami lub konkretną sprawą Fundacji.

Zasada reprezentacji

§14

 1. Oświadczenia woli składa w imieniu Fundacji, zawiera umowy, zaciąga zobowiązania, zwalnia z zobowiązań zaciągniętych wobec Fundacji a także dokonuje innych czynności prawnych w imieniu Fundacji – Prezes Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W przypadku gdy Fundator nie pełni funkcji Prezesa Zarządu – czynności wymienionych w ustępie 1, dokonują dwaj członkowie Zarządu.

Rada  Fundacji

§15

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji, doradczym, opiniującym i kreacyjnym.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady
 3. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator.
 4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji, Rada wybiera nowego członka (uzupełniając zwolniony mandat) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od ustania mandatu poprzedniego członka.
 5. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 4 lata i jest liczona dla każdego członka Rady odrębnie.
 6. Rada Fundacji wybiera nowych członków Rady nie później niż dwa miesiące przed upływem okresu kadencji dotychczasowego członka.

§16

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek zrzeczenia się mandatu, śmierci,  całkowitego ubezwłasnowolnienia, skazania prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, osadzenia w zakładzie

karnym w celu odbywania kary pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 9 miesięcy a

także wskutek długotrwałej (nie mniej niż 18 m-cy) bierności w wykonywaniu

obowiązków członka Rady Fundacji, nie podejmowania i nie wykonywania tych

obowiązków, nie uczestniczenia w pracach i posiedzeniach Rady  -  niezależnie od

przyczyn tego stanu rzeczy.

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa również wskutek odwołania członka  przez

            Fundatora albo przez Radę, z tym, że odwołanie może nastąpić w razie:

 1. a) istotnego naruszenia postanowień Statutu
 2. b) wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji

                członka Rady i nie daje się z tą funkcją pogodzić.

 1. c) choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka

                Rady Fundacji.

 1. d) Rażąco niewłaściwego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji.
 2. e) Zachowania niegodnego, narażającego Fundatora oraz osoby z Fundacją

                 związane , na utratę godności, honoru i dobrego imienia. 

 1. Odwołanie z Rady Fundacji następuje w trybie natychmiastowym, z chwilą doręczenia

            osobie odwołanej pisemnego oświadczenia o odwołaniu.

 

§17

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Fundator.
 2. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

     Rady

 1. Kolejne posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady albo w jego

     zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok
 2. W posiedzenia Rady Fundacji może brać udział osoba wchodząca w skład Zarządu

     fundacji.

 1. Do udziału w posiedzenia Fundacji mogą być zapraszane przez Przewodniczącego

     albo przez Wiceprzewodniczącego Rady, osoby spoza Fundacji a w szczególności

     przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 1. Osoby zaproszone, wymienione w ust.6 , nie biorą udziału w głosowaniach Rady.

§18

Do Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji i realizacją jej celów
 2. nadzór nad zgodnością działalności Fundacji z postanowieniami Statutu i obowiązujących norm prawnych.
 3. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
 4. opiniowanie programów i planów działalności Fundacji
 5. uchwalanie Regulaminu pracy Rady Fundacji i  wewnętrznych regulaminów Fundacji z wyjątkami określonymi Statutem.
 6. opiniowanie preliminarzy budżetowych Fundacji
 7. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.
 8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 

§19

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań, ma prawo żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji a także ma prawo

żądać od poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji, pisemnych oświadczeń lub ustnych wyjaśnień.

§20

 1. Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje podejmując uchwały w sposób określony w §11.
 2. W przypadku głosowania, w którym wystąpi równa ilość głosów ZA i PRZECIW, decyduje głos Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek Fundacji

§21

 1. Majątek początkowy stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,- (trzy tysiące) złotych, wymieniony w akcie założycielskim
 2. Majątek Fundacji oprócz funduszu założycielskiego wymienionego w ust.1 stanowi również mienie w postaci zasobów intelektualnych i rzeczowych - autorskiej strony internetowej www.dudziarz.eu, wniesionych do Fundacji przez Fundatora.
 1. Majątek Fundacji oprócz składników majątku początkowego wymienionych w ust.1 i 2  tworzy również mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić ze wszystkich legalnych źródeł dochodów, a w szczególności z:
 1. a) funduszu założycielskiego
 2. b) z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji
 3. c) ze zbiórek i imprez publicznych prowadzonych na podstawie zezwoleń właściwych organów administracji.
 4. d) odsetek od lokat bankowych
 5. e) odsetek od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych.
 6. f) w związku z prowadzoną (ewentualną) współpracą międzynarodową.
 7. g) darowizn, spadków i zapisów od krajowych i zagranicznych podmiotów, osób, osób prawnych i organizacji.
 8. h) sponsoringu, to jest umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora.
 9. i) grantów – w tym umów o przekazanie Fundacji środków na określone cele z obowiązkiem
 10. j) odsetek od dywidend i zysków z akcji i udziałów
 11. k) wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.
 12. l) dotacji i subwencji od osób prawnych i organizacji zagranicznych

i międzynarodowych.

§21a

 1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach, lokatach bankowych,

w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach, które

stanowią, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym również fundusze celowe.
 2. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe z dochodów określonych w § 21 pkt.  g), nazwać je imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
 3. Decyzje co do utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, jak również określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w § 21a pkt. 3 - wola spadkodawców i zapisodawców.

                                                                         

§22

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku, wyraźnie przewyższa długi spadkowe.

 

 

§23

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji

§24

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§25

Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:

 1. udzielanie z majątku Fundacji pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji zobowiązań – w stosunku do członków organów Fundacji, do pracowników organów Fundacji a także osób wobec których członkowie organów lub pracownicy są osobami bliskimi w rozumieniu przepisów kodeksu prawa rodzinnego  i opiekuńczego.
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób im bliskich – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie miałoby nastąpić nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie będzie związane z realizacją celów statutowych 
 4. dokonywanie przez Fundację na preferencyjnych zasadach, zakupów towarów lub usług, od podmiotów, w których w organach zarządzających ,  uczestniczą członkowie organów Fundacji lub osoby im bliskie.

Księgowość. Księgi rachunkowe

§26

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę rachunkową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa polskiego
 2. W księgach rachunkowych, odpłatna i nieodpłatna działalność Fundacji księgowana jest odrębnie.

    

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu Fundacji

§27

 1. Zmiana Statutu Fundacji nie może prowadzić do ograniczenia dotychczasowych celów statutowych Fundacji
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji, podejmując w tej sprawie uchwałę
 3. W przypadku zmiany Statutu dokonywanej przez pierwszy Zarząd Fundacji, w którego skład wchodzi tylko Fundator (12ust.3), dla zmiany Statutu wystarczająca jest uchwała jednoosobowego Zarządu w osobie Fundatora.
 4. Dla zmiany Statutu dokonywanej przez Zarząd w przypadkach niewymienionych w ust.3, dla zmiany Statutu konieczna jest uchwała Zarządu podjęta w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 5. Przy Zarządzie dwuosobowym, zmiana Statutu następuje, gdy uchwała w sprawie zmiany Statutu jest podjęta jednomyślnie.
 6. Przy Zarządzie trzyosobowym, zmiana Statutu następuje, gdy za zmianą Statutu głosuje co najmniej dwóch członków Zarządu.

 

§28

 1. Fundacja dla urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałoby dojść do zmiany celów Fundacji.
 3. W sprawach połączenia się z inną fundacją, decyzje podejmuje Zarząd, po rozpatrzeniu opinii wydanej w tej sprawie przez Radę Fundacji.
 4. Przy Zarządzie dwuosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją

     następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu ,

     jednomyślnie.

 1. Przy Zarządzie trzyosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją

     następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu

     większością głosów.

 

ROZDZIAŁ VI

Likwidacja Fundacji

§29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, po rozpatrzeniu opinii wydanej w tej sprawie przez Radę Fundacji.
 3. Przy Zarządzie dwuosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji

     następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu ,

     jednomyślnie.

 1. Przy Zarządzie trzyosobowym, skuteczne podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji

     następuje gdy podjęcie uchwały dokonane jest w obecności wszystkich członków Zarządu

     większością głosów.

                                                                             

§30

 1. Likwidatorów Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
 2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji , w szczególności należy:
 3. a) wniesienie wniosku do właściwego Sądu o postawienie Fundacji w stan likwidacji
 4. b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o upadłości we właściwym medium publikacyjnym.
 5. c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań.
 6. d) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji.
 7. e) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli
 8. f) zgłoszenie zakończenia likwidacji do właściwego sądu z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z Rejestru.
 9. g) przekazanie dokumentów Fundacji do Archiwum Państwowego
 10. h) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań

§31

Środki majątkowe pozostałe po zlikwidowaniu Fundacji, mogą być przeznaczone na rzecz innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach statutowych.

§32

O zlikwidowaniu Fundacji powiadamia się Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacji "Dudziarz.eu"

 

Prezes

Michał Umławski

Wiceprezes

Barbara Leśna