ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Tańce i przyśpiewki hazackie na dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane w stroju Bb

zrealizowane i upowszechnione w ramach programu stypendialnego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

opr. Michał Umławski - stypendysta

01.06.2020 – 31.08.2020

image001

 

     Zrealizowano w ramach programu stypendialnego

    Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

 

 

Wiązanka I Hazacka

 

1. Wiwat, okrągły, chodzony... – wiwat marsz (Przyjacielski/wprowadzany)

przygrywka
f es d c b F

//b b b b b F b c d d d d d c b d f f f f g f es d c b c d c c//
//es es es es d c d d d d c b F a c c c a c c b c d [es f g f d ]1 [c b b]2//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

2. Grejcie dudki grejcie… - równy

przygrywka
f es d c b F

// b b b d f d b d f d c c es g f d b G b b c a F F//
//F b c c c a b c d d d b d f es c b G b b c a F F//

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b


3. Hazackie piosynki... – wiwat (Babcia lubi śpjywać…)

przygrywka
f es d c b F

b b b b g f f es c c d b b b b b g f f es c c d b
b d d c a F F a c c b d b d d c a F F a c c b b

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

4. Ceglorz 2x - równy

przygrywka
f es d c b F

//b F d c b a G F b F d b f f f f//
g es es g g f d d f f es d c es d c b d f g es es g g f d d f f es d c es d c b d b

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b

 

5. Wiwat bratu memu… - wiwat

przygrywka
f es d c b F

//b f f d es g b f f es d c//
//d b a b c a F F F F F [a c es]1 [a c b]2//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

6. A kto wyrwoł kokotowi pióra… - równy

przygrywka
f es d c b F

b c d d d c es d c b d es f f f d g f es c
es g d f c d es d c f es g d f c d es d c b

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b

 

7. Nasza panna Maryjanna – siber

przygrywka
f es d c b F

//d b b b d b b b d d es d d c c es c c c es c c c es g f es d c b//
//f f g f es d c es g f es [d es f]1 [d c b]2//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

8. Szewc – równy

przygrywka
f es d c b F

//d b d f c a c es d b d f c a c b//
//b d d d d d c b a c c c c c a F F a c es [c d f]1 [c d b]2//

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b

 

9. Kozioł nie umar ino zdech – szocz

przygrywka
f es d c b F

//f d d c b a c c es c c b a b d d f d d c b a c g f f es b c b b//
//b c d b c d d c c c d es c d es es d d b c d b c d d c g f f es b c b b//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

10. Wisielok – polka/siber

przygrywka
f es d c b F

F b b b b d c b c F a c c c c es d c d
//f d d d f f g f es c c c es g f es d c b//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

"Ojciec umar syn pozostoł..." - warsztaty dudziarskie on-line to tytuł projektu realizowanego w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci. Stypendium otrzymał Michał Umławski - dudziarz i skrzypek ludowy, budowniczy dud oraz mistrz budowy i konstruowania  dud wielkopolskich, nauczyciel i instruktor nauki gry na dudach od 1998 r., laureat licznych nagród i wyróżnień, konkursów i festiwali w Polskich i zagranicznych.

Projekt swój tytuł zawdzięcza przyśpiewce wielkopolskiej - "Ojciec umar, syn pozostoł, syn po ojcu dudy dostoł…". W ramach zadania zrealizowano cykl spotkań warsztatowych on-line, który był skierowany do internautów - osób zainteresowanych nauką gry na dudach wielkopolskich. Zadanie obejmowało 10 tematów zajęć przygotowanych w ciągu 20 godzin i realizowanych w ciągu 20 godzin zegarowych on-line. Autorski projekt poprzez internetowe warsztaty gry na dudach miał na celu upowszechnianie kultury i tradycji dudziarskich w wirtualnej przestrzeni publicznej, jaką oferuje internet w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Niniejszy projekt oraz zakładane w nim zadania i działania - w celu ich prezentacji i upowszechnienia – przyjmowały formę dialogu i nawiązywały do tradycji i osiągnięć dudziarskich w Wielkopolsce i Polsce. Były również skoncentrowane na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, tak w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji oraz na poszukiwaniu nowych wartości, poprzez dyskurs ze zjawiskami współczesnymi.
Ważnym aspektem realizacji projektu był jego potencjał w zakresie możliwości promocji kultury Polskiej oraz w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców były postrzegane jako dodatkowy atut projektu. Tematyka i zakres autorskiego projektu zostały starannie przemyślane i czytelnie przedstawione, pozwalając na jednoznaczne powiązanie przedsięwzięcia z wybraną dziedziną oraz możliwością ich realizacji, prezentacji i upowszechnienia za pomocą narzędzi internetowych.
W ramach stypendium odbyły się:

- spotkania on-line

- zaczątek internetowej szkoły nauki gry na dudach.

- udostępnienie materiałów audio-video w formie elektronicznych publikacji: e-booku i/lub audio-booku.

- dotarcie przez internet do unikalnej grupy odbiorców i korzystanie przez nich z odsłon i pobrań udostępnionych w ramach zadania.

- bezpłatne udostępnienie materiałów powstałych podczas realizacji zadania na czas okresu stypendialnego oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenie na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

Zakładane efekty/rezultaty to 20 g. spotkań warsztatowych z 10 osobami zainteresowanymi grą i nauka gry na dudach oraz wypracowane w tym czasie materiały edukacyjne. Rezultatem są również udostępnienie wypracowanych materiałów i metod zdalnego nauczania w formie elektronicznych materiałów edukacyjnych zawierających melodie ludowe, chwyty, zapisy nutowe, nagrania instruktażowe audio i/lub wideo oraz niezbędne instrukcje i wyjaśnienia dla osób chętnych i  zainteresowanych nauką gry na wielkopolskich instrumentach ludowych jakimi są dudy wielkopolskie. Zrealizowany materiał został opublikowany i upowszechniany w internecie na stronie www.dudziarz.eu.

 

image001

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

"Polynie zuru" w chazocki Wielki Czwortek przygotowali: Katarzyna Klefas (Przedszkole w Ugodzie) i Michał Umławski (Fundacja Dudziarz.eu, ZR Wisieloki), Nadzór merytoryczny - Grażyna Konopka (Prezes SZR Wisieloki) na podstawie scenariusza widowiska regionalnego opartego o zwyczaj chazacki - Palenie Żuru, opracowanego dla Zespoły Regionalnego „Wisieloki” w 1978 r. Reżyserem była wówczas Anna Brzeskot (założycielka i wieloletnia kierowniczka Zespołu), a scenariusz opracował Zdzisława Smoluchowskiego (pracownik ówczesnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie)

Scenariusz ten stanowi własność intelektualną Zespołu Regionalnego Wisieloki i znajduje się w archiwum Fundacji Dudziarz.eu.
Scenariusz i realizacja zostały zatwierdzone przez grono etnografów UAM pod przewodnictwem prof. Mirosławy Bobrowskiej.

 Polynie zuru

Film zrealizowany w 1986 r. W realizacji udział wzięli dzieci, młodzież i dorośli - członkowie Zespołu Regionalnego Wisieloki.