Warsztaty po Ignysiu 2.3

Zadanie, już po raz drugi, było odpowiedzią na chęć zachowania i uchronienia od zapomnienia, jednej z głównych i piękniejszych tradycji regionu jaką jest gra na dudach i skrzypcach podwiązanych. Realizacja warsztatów pozwoliła na zachowanie ciągłości tradycji oraz dalszy rozwój kapeli dudziarskiej Ignysie, a także na zachowanie pamięci o Mistrzu Edwardzie Ignysiu, wieloletnim nauczycielu gry na dudach i skrzypcach podwiązanych w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Z założenia szkolony uczeń stanie się przekaźnikiem tradycji dudziarskiego muzykowania. Warsztaty te były całkowicie bezpłatne i skierowane do członków kapeli założonej w 1984 roku i prowadzonej prze Edwarda Ignysia aż do jego śmierci. W rezultacie uczestnik warsztatów zdobył praktyczne umiejętności gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych. Rozwijał również wiedzę zdobytą w poprzednich edycjach zadania, których efektem są już koncerty i konkursy promujące rodzime tradycje muzyczne i dziedzictwo kulturowe. Tradycja dudziarska zostanie zachowana i kontynuowana przez depozytariuszy młodego pokolenia. Cykl spotkań z kapelą dudziarską i żywym folklorem pozwolił na przedstawienie osiągnięć i znaczenia leszczyńskiego folkloru dla mieszkańców i lokalnej społeczności – głównie dzieci i młodzieży.

Wzrosła świadomość mieszkańców Leszna w zakresie regionalnej kultury ludowej. Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Dudziarska jest jedną z pierwszych „szkół” tradycji w Polsce. W tym roku minie 40 lat nieprzerwanej jej działalności. Realizatorem i pomysłodawcą kontynuacji działań zapoczątkowanych 40 lat temu jest Fundacja „Dudziarz.eu” – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie. Celem zadania było pokazanie dzieciom naszych regionalnych instrumentów i regionu, w którym żyją, umocnienie tożsamości regionalnej i wielkopolskich korzeni. Zapoznanie się z tradycyjnym wielkopolskim repertuarem ludowym oraz instrumentarium, a także elementami stroju ludowego. Mamy nadzieję, że poprzez nasze działania wzbudziliśmy zainteresowanie folklorem i pozyskamy nowych członków kapeli dudziarskiej. Jako organizator uważamy, że cel został osiągnięty.

Zadanie ściśle nawiązywało do lokalnej tradycji, miejsca i grupy oraz było ważne z punktu widzenia na międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności. Brak kontynuacji tego typu działań w przyszłości spowoduje realne zagrożenie zaniku unikatowej wiedzy i umiejętności gry na dudach wielkopolskich oraz ich charakterystycznego brzmienia i maniery wykonawczej dudziarza. Małgorzata Zoryło jako uczennica Edwarda Ignyśia bezpośrednio wywodzi się z tej samej kultury lokalnej i wspólnoty leszczyńskich dudziarzy co stanowi tzw. czynnik in situ.

Zadanie skierowane było do konkretnej społeczności lokalnej i wpisuje się w zakres działań zgodnych z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dowodem na to jest wpis Tradycji Dudziarskich w  Wielkopolsce na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poprzez pamięć o Mistrzu Edwardzie Ignysiu propagowaliśmy postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej i tożsamości

narodowej oraz poznawaliśmy i uczyliśmy szacunku i tolerancji dla kultury i tradycji. Niezbędna i nieoceniona okazała się również unikatowa wiedza i doświadczenie jakim dysponuje Fundacja Dudziarz.eu w organizacji podobnych przedsięwzięć kulturalnych. Wykorzystaliśmy swoje umiejętności w celu kompetentnego, w pełni przygotowanego, zaangażowanego i profesjonalnego zrealizowania zadania. Prowadzona była również wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W ramach zadania zostało przeprowadzonych 240 godzin warsztatów nauki gry na dudach i skrzypcach podwiązanych w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Warsztaty były przeprowadzane 8 razy w miesiącu po 2,5 godziny. Obejmowały szkolenie tylko jednego ucznia – cłonka Kapeli dudziarskiej Ignysie.

Odbyły się także działania mające na celu promocję zadania oraz kultury i tradycji dudziarskich regionu leszczyńskiego poprzez pokazy dla lokalnej społeczności, występy kapeli w przestrzeni miejskiej, w tym głównie na leszczyńskich imprezach plenerowych. W czasie trwania zadania odbyło się 5 takich pokazów/spotkań.

Jednocześnie powstała dokumentacja filmowa/zdjęciowa z realizacji zadania. 

Warsztaty obejmowały: 

  • rozwijanie i wzbogacanie repertuaru
  • naukę i przyswajanie nowych melodii
  • rozwijanie techniki gry na skrzypcach podwiązanych
  • rozwijanie techniki gry na dudach wielkopolskich
  • strojenie skrzypiec
  • doskonalenie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności. 
  • budowę instrumentów, 
  • techniki gry na instrumentach;
  • naukę podwiązywania skrzypiec
  • strojenie dud

 

Ponadto uczestnik szkolenia doskonalił swoje umiejętności w zakresie praktycznej nauki gry na instrumentach do tańca i śpiewu. Zajęcia szkoleniowe obejmowały także przygotowanie do występów/pokazów, konkursów i turniejów. Podczas tych prezentacji miała miejsce promocja zadania i tradycji dudziarskich, jednocześnie mają one na celu pozyskanie nowych członków kapeli. Program przeprowadzenia warsztatów opierał się na publikacjach wydanych przez Edwarda Ignysia w latach ’96 i ’97 pt. „Śpiewki dudziarskie z leszczyńskiego”, „Śpiewki Dudziarskie z Gostyńskiego i Rawickiego”.

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Współorganizatorem i partnerem w realizacji zadania był Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie

Skip to content